Regulamin serwisu

Regulamin świadczenia usług wymiany walut wirtualnych przez

Ihar Yoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COIN EXPERT IHAR YOCH, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników, którzy zawarli z  Ihar Yoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OIN EXPERT IHAR YOCH, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa

umowę wymiany jednostek Walut wirtualnych za pośrednictwem Serwisu znajdującego się pod adresem coinexpert.com.pl. Wymiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, odbywa się w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne.

 • 1 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca/Coin Expert – Ihar Yoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COIN EXPERT IHAR YOCH, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa
 2. Serwis – stronę internetową o nazwie Coin Expert, znajdującą się pod adresem coinexpert.com.pl, prowadzoną przez Usługodawcę, w ramach której możliwe jest skorzystanie z Usługi sprzedaży online;
 1. Usługobiorca – korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel prawny uprawniony do działania w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu i Usług w nich udostępnionych;
 2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną, dotyczące wymiany Waluty wirtualnej, w szczególności Usługa sprzedaży online, Usługa Bitomatu;
 3. Usługa sprzedaży online – udostępniona za pomocą aplikacji internetowej w domenie coinexpert.com.pl , usługa, o której mowa w §4 Regulaminu, polegającą na wymianie Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT);
 4. Usługa Bitomatu – usługa, o której mowa w §5 Regulaminu, polegająca na wymianie Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT) lub wymianie gotówki (FIAT) na Walutę wirtualną za pomocą Bitomatu;
 5. Waluty wirtualne – cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym, o którym mowa w art. 2 pkt 21a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm. – dalej jako UUP),
  4. instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm. – dalej jako UOIF),
  5. wekslem lub czekiem.
 6. Zlecenie – oświadczenie woli Usługobiorcy skierowane do Usługodawcy, zawierające polecenie wykonania Transakcji;
 7. Regulamin – niniejszy dokument;
 8. Transakcja – zainicjowana przez Usługobiorcę wymiana Waluty wirtualnej na gotówkę (FIAT) lub wymiana gotówki (FIAT) na Walutę wirtualną;
 9. Umowa – zawarta pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa wymiany Waluty wirtualnej;
 10. AML – ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.);
 11. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki oraz zasady wykonywania przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy świadczeń, umożliwiających Usługobiorcy wymianę (sprzedaż lub kupno) Waluty wirtualnej (Usługi), w tym określa zasady korzystania z Usług oraz prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.
 2. Bezwzględnym warunkiem korzystania z Serwisu i oferowanych za pośrednictwem tych narzędzi Usług jest dobrowolna akceptacja przez Usługobiorcę treści niniejszego Regulaminu poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli najpóźniej w momencie składania Zlecenia.
 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością spełnienia przez system informatyczny Usługobiorcy następujących minimalnych warunków technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w system operacyjny oraz z zainstalowaną przeglądarkę internetową,
  2. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej lub aktywnego numeru telefonu.
 4. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo wymiany danych prowadzonej za pośrednictwem Serwisu poprzez stosowanie protokołu HTTPS oraz uzyskanie stosownego certyfikatu bezpieczeństwa SSL.
 5. Usługodawca informuje, iż z realizacją Usług jako operacji mających za przedmiot obrót Walutami wirtualnymi wiąże się ryzyko utraty wartości zainwestowanych środków finansowych z uwagi na poniższe:
  1. wymiana dóbr lub produktów, zarówno materialnych jak i wirtualnych, w tym Walut wirtualnych wiąże się z określonym ryzykiem;
  2. kursy Walut wirtualnych ulegają ciągłym zmianom, z tego względu zainwestowane aktywa mogą zarówno zwiększyć swoją wartość jak i mogą stracić na wartości w każdym momencie;
  3. zarówno waluty konwencjonalne jak i Waluty wirtualne mogą podlegać dużym wahaniom wartości, a nawet zupełnie stracić na wartości – istnieje nierozerwalne ryzyko związane z wymianą jakichkolwiek dóbr lub produktów na rynku;
  4. wymiana Walut Wirtualnych jest obarczona szczególnym ryzykiem wynikającym z unikalności przedmiotu wymiany. W przeciwieństwie do konwencjonalnych walut, kontrolowanych przez banki centralne poszczególnych państw – emitentów lub opartych na określonym mierniku ekonomicznym (złoto, srebro, diamenty), Waluty wirtualne opierają się na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych oraz zaufaniu;
  5. w przypadku załamania rynku Walut wirtualnych nie istnieje żadna instytucja państwowa mogąca przeciwdziałać jego skutkom;
  6. usługobiorca powinien samodzielnie dokonać oceny, czy jego sytuacja finansowa oraz tolerancja ryzyka są odpowiednie do dokonywania transakcji Walut wirtualnych;
  7. więcej informacji w przedmiocie ryzyka związanego z obrotem Walutami wirtualnymi znajduje się pod adresem https://www.knf.gov.pl/?articleId=61994&p_id=18.
 6. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę. Z zastrzeżeniem dalej opisanych warunków realizacji Usług, korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, poza kosztem dostępu do sieci Internet, umożliwiającej korzystanie z Serwisu.
 7. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę w Serwisie treści o charakterze bezprawnym obraźliwym, informacji mogących wprowadzić w błąd, a także treści mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 8. W związku ze świadczeniem Usług, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, materiały opatrzone znakami towarowymi lub które mogą zostać opatrzone takimi znakami. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.
 • 3 Usługi świadczone przez Usługodawcę]

 1. Zgodnie z warunkami przewidzianymi w Regulaminie oraz zawartej na jego podstawie Umowie, Usługodawca na skutek otrzymanego Zlecenia realizuje na rzecz Usługobiorcy określoną Transakcję. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy polegają na realizacji Zlecenia sprzedaży lub kupna przez Usługobiorcę jednostek Waluty wirtualnej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Poprzez złożenie Zlecenia za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca przyjmuje ofertę wymiany Waluty wirtualnej po kursie zaproponowanym przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy na warunkach opisanych w dalszej części Regulaminu.
 3. Rozwiązanie Umowy po złożeniu Zlecenia odbywa się poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu, co może nastąpić w każdym czasie do momentu przesłania jednostek Waluty wirtualnej do portfela Usługobiorcy (w przypadku sprzedaży Waluty wirtualnej).
 4. Z zastrzeżeniem zdania następnego ostateczną cenę wymiany Waluty wirtualnej ustala się na moment składania Zlecenia pod warunkiem dokonania przelewu Waluty wirtualnej do portfela Usługodawcy w czasie 5 (słownie: pięć) minut od momentu złożenia Zlecenia. Z uwagi na dynamiczną zmienność kursu Walut wirtualnych Usługodawca informuje, iż w wyjątkowych sytuacjach, gdy w trakcie procedowania Transakcji dojdzie do istotnej zmiany kursu, Transakcja może zostać jednostronnie anulowana przez Usługodawcę lub zrealizowana po innym kursie od wskazanego w formularzu Zlecenia, o którym mowa w §4 pkt 1 Regulaminu o czym Usługodawca poinformuje Usługobiorcę.
 • 4 Zasady składania Zleceń oraz procedura przeprowadzania Transakcji w ramach Usługi sprzedaży online

 1. Złożenie Zlecenia w ramach Usługi sprzedaży online przez Usługobiorcę odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:
  1. Usługobiorca składa Zlecenie poprzez wprowadzenie wymaganych danych w formularzu Zlecenia w Serwisie, określając dokładną kwotę jaką chce uzyskać ze sprzedaży jednostek Waluty wirtualnej, wyrażoną w polskich złotych (PLN) oraz określając sposób odbioru gotówki (FIAT) uzyskanej ze sprzedaży Waluty wirtualnej.
  2. w następnej kolejności Usługobiorca dokonuje weryfikacji Transakcji, co ma miejsce poprzez wprowadzenie w formularzu Zlecenia przesłanego przez Usługodawcę kodu potwierdzającego. Kod potwierdzający może zostać przesłany w zależności od woli Usługobiorcy na numer telefonu podany przez Usługobiorcę lub adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę,
  3. po wpisaniu kodu potwierdzającego w formularzu Zlecenia Usługobiorca zobaczy na ekranie końcowe warunki Transakcji (kurs po jakim sprzeda Walutę Wirtualną oraz ilość możliwej do uzyskania gotówki), kontynuując realizację Transakcji Usługobiorca akceptuje kurs wymiany zaoferowany przez Usługodawcę. Usługodawca jednocześnie wskazuje właściwy adres portfela Waluty wirtualnej, na który Usługobiorca winien przekazać odpowiednią ilość jednostek Waluty wirtualnej. Powyższa informacja zostanie również dostarczona Usługobiorcy na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej w zależności od wybranego sposobu weryfikacji Transakcji, o której mowa w lit. b,
  4. po wpisaniu kodu potwierdzającego Usługobiorca ma 5 (słownie: pięć) minut na dokonanie przelewu Waluty wirtualnej na wskazany adres portfela Waluty wirtualnej. W sytuacji braku przelewu Transakcja jest anulowana (Umowa ulega rozwiązaniu), a kurs zaoferowany przez Usługodawcę przestaje wiązać,
  5. po dokonaniu przelewu Waluty wirtualnej Usługobiorca otrzyma powiadomienie na numer telefonu lub adres poczty elektronicznej w zależności od wybranego sposobu weryfikacji Transakcji, zawierające informację o wpisaniu Transakcji w blockchain. Następnie po dokonaniu potwierdzenia dokonania Transakcji w sieci blockchain, Usługobiorca otrzyma powiadomienie zawierające informacje o dokonaniu potwierdzenia,
  6. po przeprowadzeniu kroków określonych w pkt a – e, Usługobiorca ma 72 godziny do dokonania odbioru gotówki (FIAT),
  7. z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej dokonując wypłaty gotówki (FIAT)
  8. z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej celem dokonania wypłaty gotówki (FIAT) za pośrednictwem biura lokalnego, należy wcześniej skontaktować się z wybranym biurem lokalnym za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie numerów telefonów lub adresu poczty elektronicznej i umówić spotkanie.
 2. Odbiór gotówki (FIAT) uzyskanej ze sprzedaży przez Usługobiorcę Waluty wirtualnej możliwy jest:
  1. za pośrednictwem lokalnego biura Usługodawcy. Aktualne adresy lokalnych biur oraz kwoty, w przedziale których możliwy jest odbiór gotówki w biurze podane są pod adresem coinexpert.com.pl.
 3. Usługa jest realizowana niezwłocznie począwszy od zatwierdzenia Zlecenia Usługobiorcy, tj. po przekazaniu Waluty wirtualnej na właściwy adres portfela Usługodawcy. Po przekazaniu Waluty wirtualnej do portfela Usługodawcy Usługobiorca nie może odstąpić od Umowy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcy, jeżeli cena usługi zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, a także przy umowach o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta – art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.).
 4. W przypadku przekazania jednostek Waluty wirtualnej w wysokości niższej niż wskazanej w Zleceniu, Usługobiorca ma obowiązek uzupełnienia brakującej ilości jednostek Waluty wirtualnej w czasie 24 godzin, zachowując w tym czasie gwarancję ustalonego kursu.
 • 6 Opłaty oraz prowizje Usługodawcy

 1. Prowizje Usługodawcy:
  1. w przypadku Usługi Bitomatu prowizja Usługodawcy jest zawarta w zaoferowanym Usługobiorcy kursie nabycia lub sprzedaży Waluty wirtualnej, akceptowanym przez Usługobiorcę w chwili wkładania banknotów do dolnej kieszeni Bitomatu (zakup waluty Wirtualnej) lub w chwili wysłania Waluty Wirtualnej do portfela Usługodawcy (sprzedaż Waluty wirtualnej);
  2. w przypadku Usługi sprzedaży online prowizja Usługodawcy jest zawarta w zaoferowanym Usługobiorcy kursie sprzedaży Waluty wirtualnej, akceptowanym przez Usługobiorcę w chwili wysłania Waluty Wirtualnej do portfela Usługodawcy;
 2. Prowizja Usługodawcy stanowi tajemnicę jego przedsiębiorstwa i ma charakter zmienny, uzależniony od sytuacji na rynku Walut wirtualnych. Usługobiorca zna całkowity koszt Transakcji, bowiem w chwili realizacji Transakcji wie po jakim kursie nabywa lub sprzedaje Walutę wirtualną.
 3. Przy sprzedaży Waluty wirtualnej przez Usługobiorcę po cenie wyższej od ceny nabycia Usługobiorca obowiązany jest do zapłaty należności publicznoprawnych stosownie do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 • 7 Odpowiedzialność

 1. Usługodawca jest obowiązany do rzetelnego wykonywania Usługi na rzecz Usługobiorcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego blokowania dostępu do Serwisu oraz możliwości dokonywania Zleceń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane okolicznościami nie leżącymi po stronie Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych i niekompletnych informacji Usługodawcy, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę adres portfela Waluty wirtualnej niezgodnego ze standardem ERC-20 na sieci Ethereum w przypadku Walut wirtualnych Ethereum (ETH), Tether (USDT) oraz USD Coin (USDC).
 • 8 AML

 1. Usługobiorca ma świadomość, iż Waluty wirtualne nie są walutą konwencjonalną ani pieniądzem elektronicznym – nie mieszczą się w zakresie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2011 r., nr 199, poz. 1175 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94 z późn. zm.).
 2. Usługodawca jest instytucją zobowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).
 3. Zgodnie z przepisami AML, Usługodawca stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34 AML oraz zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności oraz realizuje obowiązki wynikające z AML.
 4. Mając na uwadze pkt 3, Usługodawca może realizować określone obowiązki, w szczególności w zakresie identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości Usługobiorców przed dokonaniem Transakcji. Usługobiorca, mając powyższe na względzie, obowiązany jest współdziałać z Usługodawcą przy realizacji obowiązków wynikających z AML, w szczególności Usługobiorca jest obowiązany do powstrzymywania się od obchodzenia regulacji AML np. poprzez nieuzasadnione dzielenie jednej Transakcji na kilka mniejszych i uniemożliwianie lub utrudnianie identyfikacji Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 5. W przypadku niemożności realizacji obowiązków wskazanych w AML, Usługodawca jest uprawniony do odmowy realizacji Usługi.
 6. W przypadku określonym w pkt 5, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z zawartej Umowy.
 • 9 Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z realizacją Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy. Z tego względu Usługodawca w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 13 RODO przekazuje poniższe informacje.

Administratorem danych Usługobiorcy jest

Ihar Yoch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą COIN EXPERT IHAR YOCH, ul. Grzybowska 80/82 lok. 700, 00-844 Warszawa  (zwaną dalej również jako „Administrator”).

 1. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1. Numeru telefonu: +48 797 377 373
  2. Adresu poczty elektronicznej: sales@coinexpert.pl
 2. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane w następujących celach:
  1. Zawarcia, wykonania Umowy, rozpatrywania reklamacji oraz wniosków Usługobiorcy związanych z realizacją Usług, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie przepisów rachunkowych oraz AML, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. Wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które uważa się ustalenie i dochodzenie roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które uważa się prowadzenie marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym zakresie przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, które współpracują z Administratorem lub świadczą na jego rzecz usługi (obsługa prawna, obsługa IT) oraz organom administracji publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorcy przysługują następujące prawa:
  1. Dostęp do danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 15 RODO,
  2. Sprostowanie poprawności danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 16 RODO,
  3. Usunięcie danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 17 RODO,
  4. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art.18 RODO,
  5. Przenoszenia danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 20 RODO,
  6. Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w zakresie opisanym w art. 21 RODO
 5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy. Jednakże w zakresie realizacji celu w postaci ustalania i dochodzenia oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres kolejnych trzech lat od dnia zakończenia realizacji Umowy – zgodnie z art. 442¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.). Po tym okresie dane mogą być przechowywane w związku z koniecznością realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przekazanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zawarcie oraz realizacja Umowy.
 7. Usługobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres kontaktowy Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Dodatkowe informacje w przedmiocie wnoszenia skargi można uzyskać na stronie internetowej https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 8. Informacje w przedmiocie wykorzystywania plików cookies przez Flying Atom stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 • 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca jest uprawniony do zgłaszania reklamacji dotyczących wskazanego w Regulaminie sposobu świadczenia Usług przez Usługodawcę. Maksymalny czas na zgłoszenie reklamacji to 30dni od wykonania Usługi.
 2. Reklamacje, w tym związane z nimi roszczenia, należy składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej sales@coinexpert.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Infolinia telefoniczna jest dostępna pod numerem +48 797 377 373 dla Usługobiorcy w godzinach 09:00 – 17:00 w dni robocze.
 4. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
  1. Oznaczenie podmiotu dokonującego reklamacji – imię, nazwisko lub nazwa Usługobiorcy,
  2. Krótki opis przedmiotu reklamacji wraz z konkretnym żądaniem związanym z reklamacją.
 5. Rozstrzygniecie reklamacyjne zostanie doręczone Usługobiorcy drogą elektroniczną lub pisemnie w zależności od formy złożenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Usługobiorcy przed jego upływem.
 6. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy bezpośredni kontakt z przedstawicielami Usługodawcy drogą telefoniczną lub w biurze lokalnym Usługodawcy w godzinach pracy biura.
 7. Wszelkie zwroty dokonywane są po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Usługodawcę po obecnym kursie Walut wirtualnych.
 • 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego dla Konsumenta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021.
COIN EXPERT © All Rights Reserved | Realizacja: afisto.pl